2013 Yılı Diploma Harcı Ne Kadar?

2013 yılı okul Diploma Harçları 1 Ocak 2013 SALI günü Resmî Gazete Sayı : 28515
ile yayınlanan 69 nolu harçlar kanunu genel tebliğ 8 nolu tarifenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

VII- 2013 Okul diploma Harçları :
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)

2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar için LİSE 6,40 TL

3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar ÜNİVERSİTE 10,40 TL

1 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28515

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69)

492 sayılı Harçlar Kanununun1 5281 sayılı Kanun2 ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde,

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar (Maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri, nazara alınmaz.

… Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulamak suretiyle belirlenmiş olan tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) ile nispi harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispi haçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta maktu harçları yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar indirmeye, bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve (419) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar ( (4) sayılı tarifenin “I-Tapu İşlemleri” başlıklı bölümünün 20 numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri hariç olmak üzere) yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

Tebliğ olunur.

(8) SAYILI TARİFE
İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları :
I- İmalat ruhsatları:
1. Müstahzar ruhsatnameleri:
Tıbbi ve ispençiyari müstahzarların ticarete çıkarılması için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler:
a)Memleket dışında imal olunup ithal edilenler 1.033,75
b)Memleket içinde imal olunanlar 516,25
c)Ruhsatname verilmeden önce yapılacak tahlillerden alınacak gider karşılığı:
-Hariçten ithal edilenler 516,25
-Memleket içinde imal olunanlardan 257,60
2.Patent ve faydalı modeller :(5228 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004)
a) Başvuru harcı 17,40
b) Patent/faydalı model başvurularında rüçhan hakkı talepleri 17,40
(Her bir rüçhan başvurusu ayrı harca tâbidir.)
c) Patent ve faydalı model belge düzenleme harcı 86,95
d) Ek patent belgesi düzenleme harcı 86,95
e) Enstitüce onaylı patent ve faydalı model belgesi suret harcı 86,95
f) Sınaî mülkiyet koruma harcı (İkinci yıldan sonra geçerlilik süresince her yıl tahsil edilir.) 86,95
g) Patent/faydalı model başvuruları ve patent/faydalı model belgeleri üzerinde tasarruf işlemleri;
- Devir 86,95
- Veraset 86,95
- Lisans 99,70
- Rehin 86,95
- Mevki fiil 86,95
h) Rüçhan belgesi düzenleme harcı 99,70
3. Endüstriyel tasarımlar:
a) Tekli tasarım başvuru harcı 27,05
b) Çoklu tasarım (5'e kadar) başvuru harcı 71,60
c) 6 ve fazlası her bir tasarım için başvuru harcı 14,85
d) Tasarım tescil harcı 28,65
e) Yenileme harcı (her bir yenilemede) 170,90
f) Süre uzatımı ile yenileme (6'şar aylık her bir süre uzatımı ile yenileme) 257,30
g) Devir şerhi tescil 86,95
h) Lisans işlemi kayıt harcı 170,90
ı) Veraset ve intikal işlemi harcı 49,45
i) Birleşme kayıt harcı 127,95
j) Rüçhan hakkı kayıt harcı 99,70
k) Enstitüce onaylı tasarım tescil belgesi ve sicil sureti verilmesi 28,65
l) Menşei memleket belgelerinden 99,70
m) Endüstriyel tasarım erken inceleme harcı 618,50
4. Markalar:
a) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıf için) 71,60
b) Marka başvuru harcı (ilk üç sınıftan sonraki her sınıf için ek olarak) 71,60
c) Marka yenileme harcı 186,15
d) Koruma süresi sona eren marka yenileme harcı 248,20
e) Marka tescil belgesi düzenleme harcı 150,85
f) Marka devir işlemi kayıt harcı 138,25
g) Lisans kayıt ve yenileme harcı 248,20
h) Veraset ve intikal işlemi kayıt harcı 91,25
ı) Rehine işlemi kayıt harcı 143,30
i) Rüçhan hakkı kayıt harcı 99,70
j) Enstitüce onaylı marka sureti ve sicil sureti düzenleme harcı 71,60
k) Öncelikli başvuru harcı 1.158,20
l) Uluslararası başvuru harcı 71,60
5. Coğrafi işaretler:
a) Başvuru harcı 17,40
b) Coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil kayıt harcı 17,40
c) Enstitüce onaylı coğrafi işaret tescil belgesi ve sicil sureti düzenleme harcı 17,40
6. Marka ve patent vekillerinden:
a) Sicil kayıt harcı 248,20
b) Sicil yenileme harcı 248,20
c) Marka ve patent vekilliği belge harcı 248,20
II- İhracatçı ruhsatnameleri ve İthalatla ilgili belgeler:
(4369 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
III- Maden arama ruhsatnameleri, işletme ruhsatnameleri, işletme imtiyazları:
1. Maden arama ruhsatnamesi taleplerinden 309,25
2. Maden arama ruhsatnameleri (Her yıl için) 775,10
3. Önişletme ruhsatnameleri (Her yıl için) 2.715,60
4. Maden işletme ruhsatnameleri (Her yıl için)
a) 10 yıla kadar olan (10 dahil) işletme ruhsatnameleri 4.656,60
b) 15 yıla kadar olan (15 dahil) işletme ruhsatnameleri 5.432,40
c) 40 yıla kadar olan (40 dahil) işletme ruhsatnameleri 7.761,45
d) 60 yıla kadar olan (60 dahil) işletme ruhsatnameleri 11.798,65
5. Mülga 6309 sayılı Kanuna göre verilen (60-99) yıllık işletme imtiyazları (Her yıl için) 15.524,50
6. Taşocağı Nizamnamesi gereğince verilecek ruhsatnameler (Her yıl için) 516,25
7. Arama, önişletme ve işletme ruhsatnameli sahalarla işletme imtiyazlı sahalara fenni nezaretçi tayini taleplerinden 387,05
8. İşletme ruhsat hakkı, birleştirme, uzatma, küçültme, alan değiştirilmesi ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinden 1.939,30
Maden arama ruhsatnamesi, önişletme ruhsatnamesi, işletme ruhsat hakkı, işletme ruhsatnamesi, işletme imtiyazı ve taşocağı maddelerinin Maden Kanunu kapsamına alınması taleplerinin devir ve intikalleri sırasında, bu hakların verilmesi sırasındaki harçlar yeniden alınır.
IV- Petrol işlemleri:
1. Sicil işlemleri:
a)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belge istihsali taleplerinin tescilinden 387,05
b)Arama ve işletme ruhsatnameleri, kullanma hakkı ve belgelerin tescilinden 464,30
c)Arama ve işletme ruhsatnamelerinde ve belgelerde yapılan değişikliklerin tescilinden 231,75
d)Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin devirlerinin veya bunların sahiplerine verdiği haklardan muayyen bir kısmında,diğer bir hükmi şahsa muvakkaten kullanma hakkı tanınmasının tescilinden 387,05
e)Diğer hususların tescilinden 153,90
2. Ruhsatlar:
a)Müsaade vesikaları 1.033,75
b)Arama ruhsatnameleri 1.551,40
c)İşletme ruhsatnameleri 12.936,90
d)Belgeler 1.551,40
Arama ve işletme ruhsatnameleri ile belgelerin temdit veya devrinden aynı miktarda harç alınır.
3. Tarifelerin tasdiki 257,60
V- Satış ruhsatnameleri:
1. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
2. (5035 sayılı Kanunun 49/5 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:31/12/2003)
3. Pul ve kıymetli kağıtlar bayilerine verilecek ruhsatnameler (Her yıl için, son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 10.000'den aşağı yerlerde 19,55
Nüfusu 10.000-50.000 olan yerlerde 50,45
Nüfusu 50.000'den yukarı olan yerlerde 102,45
4. Tıbbi eczalar ve kimyevi maddeleri toptan satan ticarethanelerden alınacak ruhsat harçları:
Ecza ticarethaneleriyle sanat ve ziraat işlerinde kullanılan zehirli ve müessir kimyevi maddelerin toptan satışına mahsus ticarethaneleri açmak için Sağlık Bakanlığınca verilecek ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 30.000'e kadar olan mahallerde 516,25
Nüfusu 30.000 ile 50.000 arasında olan mahallerde 1.033,75
Nüfusu 50.000 ile 100.000 arasında olan mahallerde 1.551,40
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahallerde 2.586,80
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahallerde 5.173,95
VI- Meslek erbabına verilecek tezkere, vesika ve ruhsatnamelerden alınacak harçlar:
1. Eczane açanlardan alınacak ruhsat harçları:
Yeniden eczane açmak üzere verilen ruhsatnameler (Son nüfus sayımına göre):
Nüfusu 5.000'e kadar olan mahaller için 50,45
Nüfusu 5.000 ile 10.000 arasında olan mahaller için 102,45
Nüfusu 10.000 ile 20.000 arasında olan mahaller için 257,60
Nüfusu 20.000 ile 40.000 arasında olan mahaller için 412,95
Nüfusu 40.000 ile 75.000 arasında olan mahaller için 619,95
Nüfusu 75.000 ile 100.000 arasında olan mahaller için 826,90
Nüfusu 100.000 ile 400.000 arasında olan mahaller için 1.033,75
Nüfusu 400.000 ve daha yukarı olan mahaller için 1.551,40
2. Mimarlık ve mühendislik ruhsatnameleri:
a)Programlarının Türk yüksek mühendis ve yüksek mimar eğitim müesseseleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler 516,25
b)Programlarının Türk Teknik Okulu mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar eğitim müessesesinden diploma almış olanlara usulüne göre verilecek olan ruhsatnameler 309,25
3. Mütehassıs tabiplik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 516,25
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk hekimlerine verilecek ihtisas vesikaları 516,25
c)Yabancı memleketlerin tıp fakültesinden mezun Türk hekimlerine Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde tababet icra etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 516,25
4. Mütehassıs kimyagerlik vesikaları:
a)Türkiye'de ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları 516,25
b)Yabancı memleketlerde ihtisas yapmış olan Türk kimyagerlerine verilecek ihtisas vesikaları 516,25
c)Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun Türk kimyagerlerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 516,25
5. Dişçilere ait mezuniyet vesikaları:
Yabancı memleketler dişçi mektep veya fakültelerinden mezun olan diş tabiplerine Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 516,25
6. Veterinerlere ait mezuniyet vesikaları:Yabancı memleketler mektep veya fakültelerinden mezun olan veterinerlere Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek mezuniyet vesikaları 205,70
7. Ebe, hemşire, sünnetçilere verilecek ruhsatnameler:
a)Kurs ve imtihan sonu muvaffak olan hemşire,ebe ve sünnetçilere verilecek ruhsatnameler 153,90
b)Ecnebi memleketlerdeki mekteplerden mezun olan Türk tebaası hemşire, ebe, sağlık memuru ve laborantlara Türkiye'de icrayı sanat etmek üzere verilecek ruhsatnameler 153,90
c)Sağlık okullarından ve kolejlerinden mezun olanlara verilecek şahadetnameler 153,90
8. Gözlükçülük ruhsatnameleri:
Hususi Kanununa göre verilecek fenni gözlükçülük ruhsatnameleri 775,10
9. Hususi hastaneler açma ruhsatnameleri
a)Para ile hasta bakan hususi hastanelere verilecek açma ruhsatnameleri:
20 yataklıya kadar olanlar 1.033,50
20-50 yataklıya kadar olanlar 1.551,40
50-100 yataklıya kadar olanlar 2.586,80
100 yatak veya daha yukarı olanlar 4.139,00
(Son nüfus sayımına göre nüfusu 200.000 den aşağı bulunan mahallerde açılacak hastanelerden bu harçların dörtte biri alınır.)
b)Radyoloji, radyo ve elektrikle teşhis ve tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri açmak için verilecek ruhsatnameler 1.033,75
10. Laboratuvarlara ait ruhsatnameler: Seriri ve gıdai taharriyat ve tahliller yapılan ve misli teamüller aranılan umuma mahsus bakteriyoloji ve kimya laboratuvarları açmak için verilecek ruhsatnameler 516,25
11.Avukatlık ruhsatnameleri: Hususi Kanunu mücibince verilecek avukatlık ruhsatnameleri 516,25
12. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
13. Eski eserler ve define arama ve sondaj ruhsatnameleri:
Eski eser ve define arama sondaj ruhsatnamelerinden :
a)Eski eser araştırmaları için verilecek hafriyat ruhsatnameleri (Beher yıl için) 102,45
b)Eski eser araştırmaları için verilecek sondaj ruhsatnameleri (Beher ay için) 50,45
c)Define araştırmaları için verilecek ruhsatnameler (Beher iki ay için) 257,60
14.Gümrük müşavirlerine verilecek izin belgeleri: (4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
Gümrük müşavirliği izin belgesi 2.069,30
Gümrük müşavir yardımcısı izin belgesi 1.033,75
15. Avcılık belgesi (5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:31/7/2004): Hususi Kanunu gereğince verilecek avcılık belgeleri (Her yıl için)
a) Avcı derneklerine dahil olanlardan 135,50
b) Avcı derneklerine dahil olmayanlardan 148,10
16. Silah taşıma ve bulundurma vesikaları: (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değiştirilen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Resmi makamlar tarafından gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları (Her yıl için) 618,50
b)Bulundurma vesikaları 989,55
c)(5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile eklenen bent. Yürürlük:1/1/2004) Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri 24,15
17. (4008 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile kaldırılmıştır.)
18. (4369 sayılı Kanunun 81 ve 82'nci maddeleri ile değişen bent.Yürürlük;29/7/1998) Özel okul ve özel dersane işletme ruhsatnameleri:
a)İlköğretim seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 1.033,75
b)Lise seviyesindeki özel okullardan (Her yıl için) 2.069,30
c)Özel dersanelerden (Her yıl için) 2.069,30
d)(4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:31/12/2003) Karayolları Trafik Kanununun 123 üncü maddesine göre özel kişi ve kuruluşlara sürücü kursları açmak için ilgili Bakanlıkça verilecek okul açma belgelerinden (Her yıl için),
Son nüfus sayımına göre;
Nüfusu 200.000'e kadar olan şehirlerde 699,40
Nüfusu 500.000'e kadar olan şehirlerde 1.399,40
Nüfusu 500.000'den yukarı olan şehirlerde 2.099,15
(Kazanç temini gayesi bulunmayan ve genel eğitime yararlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan özel okullar hariç)
19. Turizm müessese belgeleri: Merkez turizm komitesinin kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayı üzerine
a)Dördüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 153,90
b)Üçüncü sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 257,60
c)İkinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 309,25
d)Birinci sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 412,95
e)Lüks sınıf turizm müessesesi kuruluş belgesinden 619,95
f)Dördüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 153,90
g)Üçüncü sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 257,60
h)İkinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 309,25
i)Birinci sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 412,95
j)Lüks sınıf turizm müessesesi işletme belgesinden 619,95
Turistik müessese harcı alınır.
20. Müteahhitlik karneleri: Karnede yazılı değer üzerinden (Geçerlilik süresi sonuna kadar) (Binde 0,22)
Ancak, bu miktar (10.349,30 TL)’den fazla olamaz.
VII- Okul diplomaları:
1. (4369 sayılı Kanunun 82'nci maddesiyle kaldırılmıştır.)
2. Lise veya bu dereceye muadil okullarda bu derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 6,40
3. Üniversite haricinde kalan yüksek okullardan veya aynı derecedeki sanat ve meslek okul ve enstitülerinden mezun olacaklara verilecek diplomalar 10,40
VIII – Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı: (Ek : 4/12/1985 - 3239/96-c md; Mülga : 28/5/1986 - 3293/7 md; Yeniden düzenleme: 31/5/2012-6322/20 md.) 115,00
1.Ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri alıcısı bulunan verici portatif telsiz telefon cihazları kullanım izni (Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenir. Elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması için yapılan başvuru sırasında harcın ödendiğine ilişkin belge aranır ve harç ödenmeden kayıt işlemi yapılmaz. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından kullanıma kapatılır. Ödenmeyen harç %50 fazlasıyla ilk kayıt tarihinden itibaren 6183 sayılı Kanuna göre hesaplanan gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. Bu tahsilat yapılmadan cihaz kullanıma açılamaz.)
IX- Kapalı devre televizyon ruhsat harçları:
Kapalı devre televizyon sistemi kurulması ve işletilmesi için Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu tarafından verilecek izin belgelerinden (Her yıl için)
a)3-15 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 1.551,40
b)16-30 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 3.104,00
c)31-60 TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden 6.209,75
d)61 ve daha fazla TV alıcı cihazı ihtiva eden sistemlerden, 9.055,25
Birden fazla kanal ihtiva eden sistemlerden bu harçlar % 50 zamlı olarak tahsil edilir.
Genel ve katma bütçeli daire ve idarelerle il özel idareleri, belediye ve köyler tarafından kurulan kapalı devre televizyon sistemleri bu harca tabi tutulmazlar.
X- Gümrük Kanunu hükümlerine göre verilen ruhsatname harçları:
(4503 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile değişen şekli)
1- Genel antrepo izin belgeleri:
a) Genel antrepo işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma 27.168,45
-İşletme (Her yıl için) 9.055,25
b) Yurt içi gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 18.112,15
-İşletme (Her yıl için) 9.055,25
c) Giriş-çıkış kapılarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 18.112,15
-İşletme (Her yıl için) 9.055,25
d) Yat limanlarında gümrük hattı dışı eşya satış mağazası izin belgelerinden:
-Açma 18.112,15
-İşletme (Her yıl için) 9.055,25
e) Uluslararası faaliyetlerin gerektirdiği yerlerde gümrük hattı dışı eşya satış mağazası açma izin belgelerinden 4.526,90
f) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına ait depo açma izin belgelerinden 4.526,90
2- Özel antrepo izin belgeleri:
-Açma 13.583,35
-İşletme (Her yıl için) 6.726,55
3- Geçici depolama yeri izin belgeleri:
a) Geçici depolama yeri işletmeciliği izin belgelerinden:
-Açma 27.168,45
-İşletme (Her yıl için) 9.055,25
b) Eşya sahibine ait geçici depolama yeri izin belgelerinden:
-Açma 13.583,35
-İşletme (Her yıl için) 6.726,55
XI- Finansal faaliyet harçları (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile değişen şekli, Yürürlük:05/02/2010)
1.Banka kuruluş ve faaliyet izin belgeleri:
a) Türkiye’de kurulan bankalar ile yabancı bankalarca Türkiye’de açılan Merkez Şubelere ilişkin izin belgeleri (her yıl için) 284.866,50
b) Serbest bölgelerde faaliyet göstermek üzere kurulan bankalar ve açılan yabancı banka şubelerine ilişkin belgeler (her banka, her şube ve her yıl için) 284.866,50
c) Bütün bankaların, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açılan şubeleri (yabancı bankalarca serbest bölgelerde açılan şubeler hariç) için düzenlenen belgeler (her şube ve her yıl için) bir önceki takvim yılı başındaki nüfusa göre;
Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde 17.091,95
Nüfusu 5.000 ila 25.000 arasında olan belediyelerde 51.275,95
Nüfusu 25.000’den fazla olan belediyeler ile serbest bölge sınırları içinde 68.367,95
2- (5951 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:05/02/2010)
3- Sermaye piyasasında aracılık yapan kurumlara verilen yetki belgeleri (Her belge için ayrı olmak üzere) (Her yıl için) 42.211,25
4- Yatırım ortaklığı kurma ve faaliyet izin belgeleri 42.211,25
5- Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Finansal kiralama şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 42.211,25
b) Finansal kiralama şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 21.105,45
6- Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri:
a) Faktoring şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 42.211,25
b) Faktoring şirketlerinin, serbest bölgelerdekiler de dahil olmak üzere açacakları şubeler için düzenlenen belgeler (Her şube için) 21.105,45
7- Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri:
(5615 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesi ile değiştirilen hüküm.Yürürlük:1/1/2008)
a)Yetkili müesseseler (Döviz büfeleri) kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 19.688,40
b) Yetkili müesseselerin (Döviz büfeleri) açacakları şubeler için düzenlenen belgeler 9.844,10
8- (5035 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004)
a)Sigorta şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 105.529,50
b) Emeklilik şirketleri kuruluş izin belgeleri (Her yıl için) 74.278,20
(Ek:31/5/2012-6322/20 md.) (a) ve (b) bentlerinde yer alan şirket kuruluş izin belgelerinin her ikisini de alanlardan, izin belgelerinin alındığı yıldan sonraki yıllarda, bu belgelere ait harçlardan sadece yüksek olanı alınır.
9- Diğer finansal kurumlara ilişkin belgeler:
a) Diğer finansal kurumlar kuruluş ve faaliyet izin belgeleri (Her yıl için) 42.211,25
(Diğer finansal kurumlar, yukarıda belirtilen kurumların dışında kalan, ancak finansal hizmet vermek üzere kuruluşu veya faaliyetleri yetkili kamu mercilerinin iznine tabi gerçek ve tüzel kişilerdir.)
b) (a) fıkrasında belirtilen kuruluşların açacakları şubelerle ilgili izin belgeleri (Her şube için) 21.105,45
10- (5582 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:21/2/2007)
XII-Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları: (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen madde, Yürürlük:6/6/2008)
1- Başvuru harcı 43.869,35
2- Yenileme harcı 35.095,40
XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:(5897 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle eklenen bölüm. Yürürlük: 30/06/2009) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre):
5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 313,25
9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 626,55
12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 1.253,30
20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 2.506,75
30 metreden büyük olanlardan 5.013,55
alınır.
Aracın boyunun tespitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.
"XIV- (Ek: 31/5/2012-6322/20 md.)Denetim yetkilendirme
belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:"
1- Denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri (Her yıl için):
a)Kamu yararını ilgilendiren kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 34.500,00
"bb) Takip eden yıllarda 11.500 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının" Binde 5,75'i
b) Diğer kuruluşları denetleyecek bağımsız denetim kuruluşları yetkilendirme belgeleri:
aa) Belgenin verildiği yıl 17.250,00
"bb) Takip eden yıllarda 5.750 TL’den az olmamak üzere bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen bir önceki
yıl gayrisafi iş hasılatının" Binde 5,75'i
2-Denetim yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları:
a) Yeminli mali müşavirlik ruhsatı 2.070,00
b) Bağımsız denetçi yetkilendirme belgesi 1.035,00
c) Serbest muhasebeci mali müşavirlik ruhsatı 517,50
Bakanlar Kurulu gayrisafi iş hasılatı üzerinden hesaplanacak harcın oranını binde 2’den az, binde 10’dan çok olmamak üzere yeniden belirlemeye yetkilidir. Bakanlar Kurulu bu yetkisini denetim kuruluşlarının gayrisafi iş hasılatlarına göre farklı oranlar belirleyerek de kullanabilir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.